AbOriginal Bound Travel
Postbus 185
1230 AD Loosdrecht
Netherlands
Tel. + 31 (0)35 6833708
Fax.+ 31 (0)35 6409282
Email sales@AbOriginalBoundTravel.com


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ABORIGINAL BOUND TRAVEL
Gevestigd te Loosdrecht


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door tussenkomst van AbOriginal Bound Travel “de reisagent” tot stand 1.1. gekomen reisovereenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op 1.1. alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen en 1.1. 1.1. precontractuele rechtsbetrekkingen.
1.2. Indien enig bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig is of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat 1.2. dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
1.3. Andere voorwaarden en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover deze schriftelijk door 1.3. de reisagent zijn aanvaard.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST

2.1. De reisovereenkomst komt, door tussenkomst van de reisagent, tot stand door aanvaarding door de reiziger, van een 2.1. aanbod van een reisorganisator/ dienstverlener, middels daartoe een door de reiziger volledig ingevuld en 2.2. 2.1. 2.1. ondertekend aanmeldingsformulier. Zowel in het geval van schriftelijke aanmelding als telefonisch aanmelding geldt de 2.1. dag van ontvangst door de reisagent van het volledig ingevulde en door de reiziger ondertekende aanmeldings-2.1. 2.1. formulier als de dag van totstandkoming van de reisovereenkomst.
2.2. Een aanbod van een reisorganisator/ dienstverlener is vrijblijvend. Het aanbod kan door de reisagent namens een 2.2. 2.2. reisorganisator / dienstverlener worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.
2.3. De inhoud van een aanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website of in andere 2.3. 2.3. publicaties van de reisagent. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisagent niet. De reisagent 2.3. draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover 2.3. 2.3. onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.
2.4. Alleen bij wijze van uitzondering is het mogelijk af te wijken van de gepubliceerde reizen. Elke verlangde afwijking van 2.4. of toevoeging aan de door de reisorganisator/ dienstverlener aangeboden reis, behoeft zowel de schriftelijke 2.4. 2.4. 2.4. instemming van de reisorganisator/ dienstverlener als van de  reisagent. De door de reisorganisator/ dienstverlener en 2.4. de reisagent gemaakte extra kosten voor de afwijking, zoals communicatiekosten, boekingskosten, en overige kosten 2.4. verbandhoudende met de afwijking, alsmede de eventuele meer-/minderprijs worden bij de reiziger in rekening 2.4. 2.4. gebracht.
2.5. Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld, zijn de dagen  van vertrek en 2.5. 2.5. aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend. Niet de in de publicatie vermelde tijden, 2.5. maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden zijn definitief.
2.6. Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn 2.6. op de reisduur. Onverminderd aanspraken op de eventueel door de reiziger afgesloten reis- en/of 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6. annuleringsverzekering, heeft de reiziger geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen 2.6. van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
2.6. De reisagent is niet aansprakelijk voor verdere schade, hoe ook genaamd (vervolgschade, omzetderving, etc..), die het 2.6. gevolg is van vertragingen ten gevolge van wijzigingen in de dienstregelingen en/of vluchtschema’s.
2.7. Degene die namens of ten behoeve van een ander een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor 2.7. alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, tezamen met de (andere) reiziger(s).
2.8. Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde preferenties (voorkeuren) kenbaar maakt 2.8. met betrekking tot de dienstverlener te leveren diensten zoals b.v. ligging hotelkamer e.d., zal de reisagent met de 2.8. opgegeven voorkeur(en) zoveel mogelijk rekening houden. Hieraan kunnen echter, ondanks eventuele vermelding op 2.8. de reisbescheiden en boekingsformulieren, geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 3 BETALING
3.1. Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient een bedrag (aanbetaling) aan de  reisagent te worden voldaan 3.1. dat gelijk is aan het volledige bedrag van de vliegticket(s) en de premie van een eventueel bij ons afgesloten reis- 3.1. 3.1. en/of annuleringsverzekering plus 20% van de resterende reissom. Indien voor bepaalde reizen een afwijkende 3.1. 3.1. minimum aanbetaling door de dienstverlener wordt vereist, zal de reisagent dat bij het reisaanbod of direct na 3.1. 3.1. 3.1. ontvangst van aanmeldingsformulier opgeven.
3.2. Het restant van de totaal overeengekomen reissom dient uiterlijk 8 weken (56 dagen) voor de dag van vertrek aan de 3.2. reisagent te worden voldaan.
3.3. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken (56 dagen) voor de dag van vertrek tot stand komt, moet binnen de 3.3. 3.3. daartoe opgegeven termijn, die maximaal 5 werkdagen zal bedragen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de 3.3. gehele totaal reissom aan de reisagent worden voldaan.
3.4. Indien voor bepaalde reizen door een reisorganisator/ dienstverlener afwijkende betalingsvoorwaarden worden 3.4. 3.4. 3.4. gehanteerd, zal dit vermeld staan in de brochure, website of andere gepubliceerde reisaanbiedingen van de reisagent 3.4. of direct na ontvangst van het aanmeldingsformulier door reisagent worden opgegeven.
3.5. Bij niet tijdige betaling door de reiziger van enig door de reiziger verschuldigd bedrag is de reiziger in verzuim. Hij wordt 3.5. daar door de reisagent schriftelijk opgewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag 3.5. 3.5. binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn opgezegd op 3.5. de dag van verzuim. In dat geval zullen de bepalingen van artikel 7 van toepassing zijn en zal het reeds betaalde 3.5. 3.5. gedeelte van de reissom worden verrekend met de annuleringskosten.

ARTIKEL 4 REISSOM
4.1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon en is vermeld in Australische dollars, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn 4.1. inbegrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld, maar niet de aan de reisagent in rekening 4.1. gebrachte kosten in verband met het betalingsverkeer.
4.2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de 4.2. 4.2. 4.2. reisagent bekend waren ten tijde (van het in druk geven) van de publicatie.
4.3. Zolang de reissom nog niet is voldaan, behoudt de reisagent zich het recht voor om tot 56 dagen voor de dag van 4.3. 4.3. vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van wijzigingen in de vervoerskosten en landarrangementen kosten met 4.3. inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen, toeslagen, lokale belastingen en/of de toepasselijke 4.3. 4.3. wisselkoersen. De reisagent zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. In het geval dat er vervoer- 4.3. landarrangementen- kosten, toeslagen, lokale belastingen en/of de toepasselijke wisselkoersen  geheven gaat worden 4.3. op reissommen, zullen wij dit aan de klant doorberekenen.
4.4. In overleg met en uitsluitend met de schriftelijke instemming van de reisagent kan betaling in een andere valuta 4.4. 4.4. geschieden, mits de gehele reissom in een keer wordt voldaan, vermeerderd met de omwisselingskosten en de kosten 4.4. van artikel 4.5.
4.5. Betaalde kosten in verband met het betalingsverkeer worden niet aangemerkt als voldoening van (een deel) van de 4.5. reissom. Door de reisagent aan enige bankinstelling of creditcard- (of anderszins) organisatie verschuldigde kosten in 4.5. verband met enige ontvangen betaling, zijn voor rekening van de reiziger. Door de reisagent van de reiziger ontvangen 4.5. betalingen worden eerst in mindering gebracht op deze kosten en pas daarna op de het in hoofdsom verschuldigde. In 4.5. dat geval geldt hetgeen in artikel 3.5 is bepaald.

ARTIKEL 5 REISBESCHEIDEN, REISDOCUMENTEN EN BAGAGE

5.1. De reiziger dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals geldig paspoort, 5.1. visa, vaccinatiebewijzen, rijbewijs etc. De terzake hiervan door de reisagent verstrekte informatie is met grote 5.1. 5.1. 5.1. zorgvuldigheid verzameld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2. De reisagent is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen 5.2. 5.2. 5.2. tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van 5.2. 5.2. de reiziger en de reissom zal niet worden gerestitueerd.
5.3. De door de reisagent te verstrekken benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het 5.3. bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardige redenen moet worden overschreden. De 5.3. reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden van de reisagent heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk 7 5.3. 5.3. dagen voor vertrek aan de reisagent te melden.
5.4. De reisagent is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en 5.4. 5.4. reisdocumenten.

ARTIKEL 6 WIJZIGING DOOR DE REIZIGER
6.1. Tot 28 dagen voor vertrek kan de reiziger wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Indien de wijziging niet het 6.1. 6.1. karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken reisorganisatoren/ dienstverleners het 6.1. verzoek inwilligen.
6.2. De reiziger is gehouden de wijzigingskosten tenminste ad. 50 EURO per boeking alsmede de kosten zoals in artikel 6.2. 2.4. opgesomd en de eventuele meerprijs te voldoen


ARTIKEL 7 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
7.1. Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger, onverminderd het recht om 7.1. vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen, de volgende bedragen aan de reisagent verschuldigd:
7.1. a. tot 56 dagen voor vertrek: 20% van de reissom;
7.1. b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom;
7.1. c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
7.1. d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom;
7.1. e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek: 90% van de reissom;
7.1. f. van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de reissom.
7.2. Indien een of een deel van de reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen, en die geen aanspraak kan/ kunnen 7.2. maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan/ kunnen deze reiziger(s) 7.2. worden, vervangen door een andere persoon c.q. andere personen, indien aan alle  navolgende voorwaarden is 7.2. 7.2. voldaan:
7.2. a. de andere persoon (personen) voldoet (voldoen) aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
7.2. b. de bij de uitvoering betrokken reisorganisatoren/ dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling;
7.2. c. het verzoek uiterlijk 10 dagen voor vertrek is ingediend en wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en 7.2. 7.2. 7.2. c. formaliteiten nog kunnen worden verricht;
7.2. d. van de andere persoon een verklaring wordt ontvangen dat deze kennis heeft genomen van en zich akkoord 7.2. 7.2. verklaard heeft met het reisprogramma en de door de reisagent verstrekte informatie en de algemene voorwaarden.
7.3. De reiziger en de derde(n) die als plaatsvervanger(s) van de oorspronkelijke reiziger(s) optreedt/optreden, is/zijn 7.3. 7.3. hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisagent voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom 7.3. en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging, zoals in artikel 2.4. opgesomd en/of de eventuele 7.3. 7.3. meerprijs.

ARTIKEL 8 OPZEGGING EN WIJZIGING VAN DE REISOVEREENKOMST

8.1. Indien een reisorganisator/ dienstverlener de reisovereenkomst opzegt met inachtneming van artikel 7:504 Burgerlijk 8.1. Wetboek, stelt de reisagent de reiziger hiervan direct schriftelijk op de hoogte.
8.2. Indien een reisorganisator/ dienstverlener de reisovereenkomst op wezenlijk punt dan wel een ondergeschikt punt 8.2. 8.2. wijzigt met inachtneming van artikel 7:505 Burgerlijk Wetboek, stelt de reisagent de reiziger hiervan direct op de 8.2. 8.2. hoogte.
8.3. De reisagent aanvaardt jegens de reiziger geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de opzegging en/of 8.3. 8.3. wijziging van de reisovereenkomst door de reisorganisator/ dienstverlener.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISAGENT

9.1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht moeten  nemen, maar 9.1. 9.1. 9.1. garandeert niet c.q. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van de uit reisovereenkomst voortvloeiende 9.1. verplichtingen.
9.2. De reisagent sluit iedere aansprakelijk uit, behoudens eigen opzet of grove schuld, voor schade die het gevolg is van:
9.2. a. handelingen en/of nalatigheden van de betrokken reisorganisator/ dienstverlener(s) en/of de door de 9.2. 9.2. 9.2. 9.2. a. reisorganisator/ dienstverlener ingeschakelde hulpperso(o)n(en);
9.2. b. onjuistheden van de door de reisorganisator/ dienstverlener(s) en/of de door de reisorganisator/ dienstverlener 9.2. 9.2. b. ingeschakelde hulpperso(o)n(en) verstrekte informatie;
9.2. c. een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn 9.2. c. aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
9.2. d. handelingen en invloeden van een niet bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden;
9.2. e. een tekortkoming in de uitvoering van lokaal georganiseerde excursies geboekt bij derden;
9.2. f. een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst op grond van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan 9.2. abnormale en onvoorziene omstandigheden (politieke onrust, oorlog, schaarste, natuurrampen en stakingen), die 9.2. 9.2. onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle 9.2. 9.2. 9.2. 9.2. 9.2. voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht valt ook een gebeurtenis die een reisagent of 9.2. hulppersoon met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. Bij het vaststellen van 9.2. overmacht zal tevens rekening worden gehouden met bijzondere bestemming en de lokale omstandigheden in de 9.2. 9.2. reisbestemming waarop de reisovereenkomst betrekking heeft.
9.3. Voorzover de reisagent jegens de reiziger aansprakelijk gehouden kan worden is de aansprakelijkheid van de reisagent 9.3. beperkt tot maximaal 20% van de aan deze reiziger toe te rekenen reissom.
9.4. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van 9.4. een reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering, alsmede voor schade die de reiziger lijdt in 9.4. het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf.
9.5. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/ of derden, waarbij op kenbare 9.5. wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de   voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener 9.5. 9.5. vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door de reisagent worden bevestigd.
9.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het 9.6. 9.6. personeel van de reisagent  en/of de door deze ingeschakelde derde, al dan niet hulppersoon.

ARTIKEL 10 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER
10.1. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator/ dienstverlener, reisagent c.q. 10.1. 10.1. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt 10.1. door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
10.2. Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt 10.2. bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator/ dienstverlener, reisagent c.q. de reisbegeleider van verdere deelname 10.2. van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor 10.2. zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

ARTIKEL 11 - RENTE EN (BUITEN)GERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN

11.1. De reiziger die niet tijdig aan een geldige verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, is over het nog 11.1. 11.1. 11.1. verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1,5% over iedere maand of gedeelte van de maand der vertraging, 11.1. met ingang van de dag waarop de reiziger in verzuim is.
11.2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het 11.2. 11.2. gevorderde, met een minimum van 77 EURO. Tevens is de reiziger gehouden om bij niet betaling op de 11.2. 11.2. 11.2. overeengekomen wijze alle gerechtelijke kosten te voldoen.

ARTIKEL 12 KLACHTEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1. Klachten over de door de reisagent gemaakte reserveringen, verstrekte adviezen en informatie, moeten binnen 12.1. 12.1. 14 dagen na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, doch in ieder geval binnen 12.1. 14 dagen na terugkeer in Nederland, schriftelijk en met redenen omkleed bij de reisagent worden ingediend.
12.2. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk 12.2. een jaar na afloop van  de reis wenden tot de bevoegde rechter te Amsterdam.
12.3. Op alle geschillen tussen de reisagent en de reiziger en alle daar uitvloeiende verplichtingen is bij uitsluiting van ieder 12.3. ander rechtstelsel en/of verdrag het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 13 – BTW IN NEDERLAND EN GST- GOVERNMENT SERVICE TAX IN ONZE BESTEMMINGEN
13.1. In het geval dat er, in het kader van nieuwe EEG. richtlijnen, BTW geheven gaat worden op reissommen, zullen wij dit 13.1. aan de klant doorberekenen. In het geval dat er veranderingen in de GST (BTW) zijn, wordt dit eveneens aan de klant 13.1. doorberekenen.